Diğer yazılar

Eşitsizlikler: Gelirin ötesinde, ortalamaların ötesinde, bugünün ötesinde*

igr kapak.jpg

9 Aralık 2019 – UNDP’nin İnsani Gelişme Raporu Ofisi, bugün resmen açıklanan raporu hazırlamaya bir yıl önce başlamıştı. Doğal olarak ofisteki araştırmacılar önce bir literatür taraması yaptı ve eşitsizlikle ilgili çok sayıda araştırmaya ulaştılar. Görüldü ki eşitsizlik konusunun ele alınış biçimi hakkında pek çok farklılık mevcut. Genel olarak odaklanılan konu, gelir dağılımı ve refahın bölüşümüne dair olan eşitsizlikler. Ayrıca refaha ve temel hizmetlere erişime dair politikalar da hep odakta yer alıyor.

Dünya Bankası araştırmaları gösteriyor ki dünyanın üçte ikisinde gelir eşitsizliğine dair en önemli gösterge olan Gini katsayısında bir azalma var. Normalde bir ülkede gelir dağılımındaki adaletsizlik ne kadar fazlaysa Gini katsayısı o kadar büyüktür. Bu katsayı sıfıra yaklaştıkça, gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaldığı anlamı ortaya çıkar.

Ancak insanlara eşitsizliğe dair görüşleri sorulduğunda algılanan eşitsizlik ve gelir eşitsizliği arasında bir uyumsuzluk göze çarpıyor. Dünya çapında yükselen protesto dalgalarına baktığımız zaman da aynı manzara ile karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla artık eşitsizlik çalışanların gelirin ötesine geçmesi gerekiyor. Ortalamaları da artık tek gösterge olarak ele alamayız. Eşitsizlikleri artık Gini gibi tek bir rakam ile gerçek manada algılamak çok kolay değil. Geçmişteki örüntüleri elbette açıklamak önemli, ama bugünün ötesine, geleceğe bakmak da bir o kadar önemli. 

Bu nedenle 21. yüzyıldaki insani gelişmedeki eşitsizlikleri ela alan 2019 İnsani Gelişme Raporu’nun teması, “Gelirin ötesinde, ortalamaların ötesinde, bugünün ötesinde” olarak belirlendi.

beyond.jpg

Örneğin ülkeler içindeki ve arasındaki eşitsizlikleri anlayabilmek için artık iklim değişikliğinin etkilerini ve teknoloji faktörünü doğru değerlendirmek büyük önem taşıyor.

Bu seneki raporun üç ana mesajı var. 

Birincisi, yeryüzünde şu an eşitsizliğe dair hem olumlu hem de olumsuz eğilimlerin bulunduğu gerçeği. Örneğin doğumda beklenen yaşam süresi ve çocuk ölüm oranlarındaki iyileşme, düşük insani gelişme düzeyine sahip olan ülkelerde yüksek insani gelişmeye sahip olan ülkelere göre iki kat daha hızlı. Bu bir yakınsamaya işaret ediyor. Benzer bir yakınsama, ilk öğrenime kayıt oranlarında ve mobil teknolojilere erişimde de böyle. Ayrıca yoksul bireylerin nüfuslara olan oranları da azalıyor. Bunlar esasen 2000-2015 yılları arasını kapsayan küresel kalkınma gündemi olan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin odaklandığı başlıca göstergelerdi.

Temel yetkinliklerde durum böyle iken, gelişmiş yetkinliklere dair göstergelerde kaygı verici biçimde genişleyen başka uçurumlar var. Örneğin doğum yerine ilerleyen yaşlarda beklenen yaşam süresine bakarsak farklı insani gelişme seviyelerindeki ülkeler arasındaki uçurum genişliyor. Çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerde, düşük insani gelişme düzeyindeki ülkelere göre beklenen ömür süresi iki kat daha hızlı artıyor.

yetkin.jpg

Teknolojiye erişimde de benzer bir tablo var. Hızlı internete erişim, yüksek insani gelişme düzeyindeki ülkelerde, düşük insani gelişmeye sahip ülkelere oranla çok daha hızlı ilerliyor.

Ülkelerin içinde de benzer eşitsizlikler var.

Genel olarak temel göstergelerde ve başarılarda yakınsama gözlemlenirken, gelişmiş göstergelerde ıraksama dikkat çekiyor.

Mesela 40 yaşındaki yaşam beklentisine bakınca, gelişmiş ülkelerde, gelir dağılımında en alt ve en üstteki yüzde birlik dilim arasında erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 yıl fark var.

temel.jpg

ornek

Ülkeler içinde olduğu kadar ülkeler arasında da durum böyle. Dolayısıyla yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Yani 21. yüzyılda insana yakışır ve müreffeh yaşamı ölçmek için yeni yaklaşımlar gerekli.

Raporun ikinci mesajı ise, eşitsizliğin toplum tarafından istenmeyen sonuçları beraberinde getirdiği anlatısıyla kısmen çelişen bir sonuç. 

Raporun yazarları eşitsizliğe yol açan ana sebepleri saptamaya çalıştılar. Rapor, eşitsizlik şu ve şu sonuca yol açıyor demek yerine, esasen bu sonuçların eşitsizleştirici dinamiklerin nedeni olduğunu anlatıyor.

Eşitsizlikler çoğu zaman doğumda hatta doğumdan da önce başlıyor. Dolayısıyla ulusal politikalar ve kurumlar elbette çok önemli. Ama insani gelişme ve gelir eşitsizliği ile düşük sosyal mobilite arasında da doğrudan bir ilişki var.

gatsby.jpg

Eşitsizlik ortamında çocuklar ve ailelerin sosyo ekonomik statüleri arasında çok yüksek bir korelasyon var. Bunu açıklayan grafiğe “Muhteşem Gatsby Eğrisi” diyoruz

gats.jpg

Üçüncü mesaj ise bu durumun kaçınılmaz ve önlenemez olmadığı. Gerçekten de politikalar ve kurumlar ciddi bir fark yaratabilirler. 

Elbette küresel bir raporda spesifik politika tavsiyesi zor olsa da, bir şablon temin ediyor 2019 İnsani Gelişme Raporu. Burada da örneğin iklim ve teknoloji bağlamları arasındaki bağlantıyı anlayabilmek çok önemli.

cerceve.jpg

Çünkü iklimin etkileri eşitsizleştirici. İklim değişikliği en alttakileri daha çok ve daha hızlı etkiliyor. Bu durum da hem ülkeler içinde, hem de ülkeler arasında bu şekilde. 

Tabii bu ilişkiyi kavradıkça iklim değişikliği gibi konulara politika yanıtı vermek bir yandan da güçleşebiliyor. İnsani gelişmenin farklı yönleri bakımından kutuplaşmış olan toplumlar, bu tarz meselelere ortak bir yanıt vermekte güçlük çekebilirler.

Tersinden baktığımızda da şu sonuç ortaya çıkıyor: Eşitsizliğe yanıt vermek iklim eylemini kolaylaştırabilir.

Tabii teknoloji de toplumları, ekonomileri ve davranışları değiştiriyor. Herkesin düşüncesi bunun etkisinin pozitif olacağı. Ama farklı sosyoekonomik seviyelerdeki bireylerin bundan nasıl etkileneceği büyük bir mesele.

techno.jpg

Bu değişimden genellikle gelir dağılımı açısından en üst veya en alt değil ama orta sınıfta olanların daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Sonuç olarak teknoloji insandan ayrı bir olgu değil, toplumu, ekonomiyi ve siyaseti şekillendiriyor. Yani yapay zeka gibi teknolojilerin eşitsizlikler üzerindeki etkisine çok dikkatli eğilmek gerekiyor.

Türkiye’nin bölgesinde vaziyet

Peki, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya bölgesine baktığımız zaman durum nasıl?

Balkan ülkeleri, Türkiye ve eski Sovyet ülkeleri sonuç olarak orta gelirli ülkeler. Türkiye hariç hepsi sosyalist bir geçmişten geliyor ve otuz yıl önce Berlin Duvarı yıkıldığından beri bir geçiş süreci yaşıyorlar.

Bölgedeki rakamlara baktığımızda aslında insani gelişme açısından, bireylere sunulan fırsatlar açısından, diğer bölgelere kıyasla çok iyi bir manzara var. Yani soğuk savaştan bu yana büyük bir refah artışı yaşadı bu ülkeler. Ama bu ilerleme ülkeler içinde çok adil dağılmadı. Otuz sene önce bu ülkelerde eşitsizlikler daha azdı. Çok sayıda zengin yoktu. Neredeyse tüm kadınlar çalışmak zorundaydı, o anlamda da eşitlik yüksekti. Sosyalist sistemlerin sunduğu buna benzer eşitliklerin çoğu bugün ya kaybedilmiş durumda, ya da ciddi bir baskı altında.

Balkanlara ve eski Sovyet ülkelerine baktığımızda işsizlik ve kısmen de kayıt dışı istihdam ciddi bir problem. İş nedeniyle yurtdışına göç oranları yüksek. Çoğu insan, coğrafi konumlarına göre ya AB ülkeleri, İsviçre ve Rusya’ya, ya da bazen Kazakistan’a ve diğer yerlere göçüyor. Bazı ülkelerde nüfus azalıyor.

Örneğin Ukrayna, Sırbistan ve Moldova’da başkentlere ya da yurtdışına göç çok yaygın. Elbette bu eğilim beşeri sermaye ve kalkınma perspektiflerini de değiştirebilir.

Avrasya coğrafyasında eşitsizlik algısı da çok güçlü. Sadece sosyoekonomik de değil, siyasi eşitsizlikler de sözkonusu. Yani kanun önündeki eşitsizlikler. Bu ülkelerin çoğunda bazı insanlar diğerlerinden daha eşitler. 

guc.jpg

Kısacası Gini artık yetersiz gelmeye başladı. Yoksulluk ve eşitsizliği ölçmeyi hedefleyen hanehalkı bütçe anketleri de çok işe yaramıyor. Bu türden araştırmalarda en yoksullar ve en zenginler arasındaki farklar çok iyi yansıtılamıyor. 

Orta sınıfta bu durum görece daha iyi olmakla beraber günde 10 ve 100 dolar kazanan bireyler arasındaki farkı göremiyoruz. Avrasya bölgesinde 2013-2017 arasında orta sınıf 5 milyon kişi azaldı. Yani gelir eşitsizliği arttı.

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Belarus ve Tacikistan gibi ülkelere baktığımızda bu ülkelerin bazılarında son birkaç yıl içinde devrimler yaşandı. Bu toplumsal olaylarda kaynaklara erişimle ilgili eşitsizlik algısı tetikleyiciydi.

Avrasya bölgesinde beşeri sermaye görece nitelikli, beceri sahibi işgücü sayısı da öyle. Ama oransal olarak bakıldığında beceri sahibi işgücü oranı OECD ortalamasının yarısı kadar.

İklim ve yoksulluk arasındaki bağlantıya bakarsak.

Sürdürülebilir olmayan kaynak ve arazi yönetimi ve  iklim değişikliği burada iki belirleyici faktör. Bu bağlamda yoksulluk ve eşitsizlik bağlantısına güzel bir örnek, Aral Denizi (ya da Gölü) havzasında yaşananlar.

Son altmış yıldaki sulama politikaları ve iklim değişikliğinin etkileri bu gölü neredeyse kuruma noktasına getirmişti. Kazakistan ve Özbekistan arasındaki bu göl çevresindeki yoksulluğun bu durumdan bağımsız olduğunu düşünemeyiz.

Gelecekteki eşitsizliği ele almak için sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve insana yatırım kilit önemde. Bu faktörler olmadan küresel dijital ekonomiye adaptasyon da zor olacak.

Örneğin STEM eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Bu anlamda Avrasya bölgesinde vaziyet görece iyi olsa da, kızların STEM erişimi erkeklerin oranından az. Oran üçe iki düzeyinde.

Peki eşitsizlikle mücadele politikalarını nasıl finanse edeceğiz? 

Avrasya ülkelerine baktığımızda fosil yakıt teşviki hala çok yüksek.

Ama örneğin son yıllarda Ukrayna cesurca bu eğilimin tam tersi yönde adımlar atıyor. Fosil yakıt teşviklerine ayrılacak para ile bordro vergisinin düşürülmesi, sosyal yardımlar ve emeklilik fonu gibi alanlara yatırım yaptılar. İşgücü vergisi ile istihdam konusundaki yatırımlara eğildiler.

İklim ve gelir eşitsizliği arasında nasıl bir bağlantı var?

Bir kere iklim değişikliği en temel sektörlerden biri olan tarımı ve gıda üretimini etkiliyor. Dolayısıyla geçim kaynaklarını etkiliyor. Buna benzer, pek çok farklı sektör var. Ormanlar ve ona bağlı sektörler bunlara örnek. 

ekolo.jpg

Diğer bir etki kanalı ise doğal afetler. Bilimsel olarak iklim değişikliği ile birebir bağlantıyı kanıtlamak zor olsa da ekstrem hava olayları artık tüm dünyada daha sık görülüyor ve verdiklerin hasarların maliyeti de sürekli artıyor.

Bu gibi değişikliklerin etkilerine hazır olmayan bireyler ve toplumlar çok daha kırılgan oluyor, ve daha da yoksullaşıyorlar.

İklim değişikliği konusunda elbette sera gazı salımlarını azaltım gibi politikalar çok önemli. Ama iklim değişikliğine uyum konusundaki politikalar da bir o kadar hayati önemde.

Geçen sene Fransa fosil yakıt vergisini artırmak isteyince yaşananlar da ciddi bir sinyaldi. Vergilerin artışı en çok, en alttakileri etkileyince, “sarı yelekliler” protesto dalgası ortaya çıkmıştı.

Uyum tarafında zengin ülkelerin daha fazla kaynağı var. Örneği deniz suyunu kullanma gibi teknolojilere daha fazla kaynak ayırmaları çok daha kolay. Öte yandan dünyanın başka taraflarında nehir deltalarında yaşayan yoksullar, seller ve kasırgalarla boğuşuyor ve gidecek başka hiçbir yerleri yok.

Peki Balkanlarda eşitsizliklerle mücadele politikalarında organik bir değişim var mı?

Avrasya’nın geneline bakıldığında Balkanlar ve diğer yerlerde 90’ların başında eşitsizlik azdı. Bu tabloyu o şekilde tutmak ise zorluydu. Dolayısıyla farklı türlerde eşitsizlikler ortaya çıktı. 

Geçişler elbette zorlu süreçler. Bir sistemden diğerine nasıl ve ne kadar hızlı bir geçiş istiyorsunuz ve bunun için neyi feda  etmeye hazırsınız? Buna verdiğiniz cevap, değişimin niteliğini de şekillendiriyor.

Yugoslavya iç savaşı 90’lar boyunca sürdü. Yugoslavya’nın eşitliğe dair mirası bu süreçte çoğunlukla yitirildi. Bu ülkelerden çok sayıda birey, AB ülkelerine çalışmaya gittiler. 2000’lerin ilk on yılında süren toparlanma sürecinde sosyal yardım fonların büyük kısmı gaziler ve en yoksullara ayrıldı. Emeklilik ve sosyal güvence sistemlerini finanse etmek ise zorlaştı. Elbette bu bölgenin genel bir karakteri olarak görülen nüfus azalması da önemli bir faktördü. Bosna ve Sırbistan gibi ülkelerde nüfus azalıyor. Bunun nedenleri düşük doğum oranı, görece az olan yaşam beklentisi ve elbette göç. 

Bye-Bye, Balkans” makalesine göre neredeyse tüm Balkanlar yok olacak bu gidişle. İşçi dövizleri bölge ülkeleri için elbette önemli olsa da, hükümetlerin göçün fayda ve zararlarını çok iyi dengelemesi gerekiyor.

Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerde ise durum bambaşka nüfus açısından.

Peki acaba AB uyum süreci eşitsizliklerle mücadelede bir kaldıraç etkisi yaratabilir mi?

Savaşlar sonrasında 2000-2010 arası Balkanlarda ciddi bir ekonomik büyüme vardı. Burada elbette AB’nin rolü kritik önemdeydi.

Ama ülkenizde kişi başına gelir Avusturya ve Almanya’nın 20’de biri olduğunda göç kaçınılmaz oluyor ve temel göstergelerde acilen yakınsamanın sağlanması gerekiyor.

Tabii son döneme baktığımız zaman da AB, genişleme müzakerelerini dondurma eğilimine girdi. Tüm bu faktörler nedeniyle de aday ülkelerde sosyal alan, sosyal haklar gibi konular çok ihmal edilir oldu ki bu durum gerçekten riskli.

Türkiye’deki vaziyet

Bu sene Türkiye ilk kez olarak İnsani Gelişme Endeksi’nde Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisine yükseldi. Yüksek enflasyon ve işsizlik ortamında bu durumu nasıl açıklayacağız?

Bu arada Türkiye gibi Kazakistan, Karadağ ve Belarus da bu yıl en yüksek insani gelişme kategorisine yükseldiler.

Bir kere bu endeks, kişi başına gelir kadar, beklenen yaşam süresi ve beklenen okullaşma süresini de – yani ekonomi, sağlık ve eğitime dair göstergeleri – dikkate alıyor. 

Bunun nedeni uzun dönemdeki insani gelişme trendlerini daha iyi gözlemleyebilmek.

İnsani Gelişme Raporu’ndaki farklı endeksler, üye ülkelerin resmi istatistik ofislerinin açıkladığı rakamlara dayalı olarak hesap ediliyor.

Tutarlı zaman serisi verileri ve yeni kriterlere göre Türkiye’nin İGE eğilimleri

Doğumda beklenen yaşam süresi Beklenen öğrenim süresi Ortalama öğrenim süresi Kişi başına GSMH (2011 SGP Dolar) İGE değeri
1990 64,3 8,9 4,5 11.214 0,579
1995 67,0 9,6 4,8 12.089 0,607
2000 70,0 11,1 5,5 13.656 0,655
2005 72,4 11,9 6,1 16.129 0,691
2010 74,5 13,8 7,2 17.804 0,743
2015 76,5 16,2 8,0 23.048 0,800
2016 76,9 16,4 7,6 23.409 0,800
2017 77,2 16,4 7,7 24.702 0,805
2018 77,4 16,4 7,7 24.905 0,806

Normal olarak uzun dönemli ekonomik ve demografik trendleri yakalamaya çalışan İnsani Gelişme Endeksi değerleri de yıldan yıla dramatik bir şekilde değişmiyor.

Satın Alma Gücü Paritesi metodu, kısa dönemli makroekonomik dalgalanmaların insani gelişme endeksi hesaplamalarına birebir yansımasını önlüyor. 2018 yılında Türk lirasının başlıca para birimleri karşısında ciddi ölçüde değer kaybetmesi gibi etmenler de bu nedenle İGE hesaplamalarını çok dramatik şekilde etkilemiyor.

Ama elbette Türkiye için 2018 ve 2019 hanehalkı bütçe anket sonuçlarını aldığımızda Türk orta sınıfında bir daralma görebiliriz. Bu da Türkiye’nin İGE performansını uzun vadede etkileyebilir.

Türkiye’nin İGE başarısı büyük ölçüde son on veya onbeş yılda sağlık sistemine yaptığı yatırımlarla açıklanabilir. Ülke içinde sağlık altyapısına önemli bir yatırım yapıldı, sağlık sigortasının ve genel anlamda sosyal güvencenin kapsamı genişletildi.

Bu adımlar da bireylerin sağlık hizmetlerini erişimini ciddi ölçüde iyileştirdi. E-yönetişim sistemindeki iyileşmeler de (aile hekimleri ve hastaneler için çevrimiçi randevu alabilme gibi kolaylıklarla) bu ilerlemeye katkıda bulundu. Özellikle son 5-6 yılda bu uzun dönemli yatırımların sosyal göstergelere daha fazla yansıdığını görüyoruz.

Avrasya bölgesindeki çoğu ülkenin aksine Türkiye sosyalist bir geçmişten gelmiyor. Dolayısıyla temel kamu hizmetlerine yapılan yatırım, Türkiye için İGE değerini yükseltme bağlamında önemli bir etkiye sahip.

Gelirleri ve sağlık sistemleri birbirinden çok farklı olan Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Fransa, Gana, Endonezya, Japonya, Peru, Tayland, Türkiye ve Vietnam’da hükümetler evrensel sağlık sigortası oluşturup kapsamı da düzenli olarak artırdılar.

Bu ülkelerde genel olarak önce memurlar ve kamu sektörü çalışanlarına sağlık sigortası sağlandı. Daha sonra ciddi bir siyasi sorumluluk üstlenilerek bu kapsam yıldan yıla yoksullar ve kırılgan gruplara doğru genişletildi. 

Bu arada Türkiye gibi dönemsel makroekonomik değişimler yaşayan Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde de İGE performanslarında ciddi bir değişim olmadı.

Ama elbette Yemen, Suriye veya Venezuela gibi kriz ülkelerinde görece kısa sayılabilecek zaman dilimlerinde İGE bağlamındaki değişim çok daha dramatik oluyor. Bunun da başlıca sebebi, gelirdeki dalgalanma kadar, çocuk ölüm oranlarındaki artış ve sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlükler oluyor.
*Bu yazıda 2019 İnsani Gelişme Raporu, ekleri, UNDP’nin Avrasya bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Ben Slay ve İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceição’nun 5 Aralık 2019 tarihinde Avrasya bölgesinden basın mensuplarına yaptıkları sunumlardan yararlandım.

Standart
Diğer yazılar

Mozart’ın Requiem’ini Türkçeleştirme denemem

Dynamic-854f6c56-e99e-5187-af3b-d036c29df578

Kasım 2016’da Mozart’ın Requiem’ini söylemiştik İstanbul Avrupa Korosu olarak. O konser öncesindeki provalar boyunca yavaş yavaş Latince sözleri İngilizce çeviriler üzerinden Türkçeleştirmeye girişmiştim.

Tabii serbest usulde bir çeviri oldu. Sözcük uzunluğu ve kafiyeler gibi durumların yanı sıra, dini kavramlarda Türkiye’de günlük hayatta İslami kavramlar için kullanılan kelimelere yöneldim.

Örneğin bağışlama için rahmet, ışık yerine nur, kral yerine sultan.

Çünkü ele alınan temalardaki benzerlik ilgimi çekmişti. Çeviriyi bu şekilde yapınca sözleri anlamlandırmak benim açımdan daha kolay oluyor. Mesela, Allahümme Barik duası ile IV. Bölümdeki (Offertory’deki) Domine Jesu kısmı arasında ciddi bir benzerlik var.

Ara ara bu şekilde yaptığım çevirileri buraya yerleştirmeye devam edeceğim.

Pdf versiyonu

REQUIEM / REST / İSTİRAHAT

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis care veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them.
You are praised, God, in Zion,
and homage will be paid to You in Jerusalem.
Hear my prayer,
to You all flesh will come.
Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them.

Ebedi istirahat bahşet rabbim onlara
Ve nur-u daim olsun üzerlerine
Hamd-ü Senalar Siyon’da rabbim sana
Hürmetler sunulacak Kudüs’te sana
İşit duamı
Dönecek tüm canlar sana
Ebedi istirahat bahşet rabbim onlara
Ve nur-u daim aksetsin üzerlerine

II. Kyrie

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Rabbim rahmet bize
Mesih rahmet bize
Rabbim rahmet bize

III. Sequence

1. Dies irae

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Day of wrath, day of anger
will dissolve the world in ashes,
as foretold by David and the Sibyl.
Great trembling there will be
when the Judge descends from heaven
to examine all things closely.

Gazap günü, öfke günü
Küllerinde eriyecek dünya
Davut ile Kahinlerin dediği gibi
Sarsıntı büyük olacak
Hakim cennetten indiğinde
Tetkik etmek için her şeyi iyice

2. Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

The trumpet will send its wondrous sound
throughout earth’s sepulchres
and gather all before the throne.

Sur’un görkemli sesi yayılacak
Yeryüzünün kabirlerine
Ve toplayacak herkesi tahtın önüne

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Death and nature will be astounded,
when all creation rises again,
to answer the judgement.
A book will be brought forth,
in which all will be written,
by which the world will be judged.

Ecel ve tabiat hayret edecek
Yaradılan ne varsa yine yükseldiğinde
Sorguya çekilmek üzere.
Bir defter çıkacak açığa
Her şeyin yazılı olduğu
Ve alemleri yargılayacak olan.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.

When the judge takes his place,
what is hidden will be revealed,
nothing will remain unavenged.

Hakim yerini aldığında
Çıkacak açığa gizlenen ne varsa
Hesapsız kalmayacak hiçbir dava

Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

What shall a wretch like me say?
Who shall intercede for me,
when the just ones need mercy?

Ne söyler ki benim gibi biçare?
Kim şefaat eder bana,
Adiller de rahmete muhtaçsa?

3. Rex tremendae

Rex, Rex

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos savas gratis,
salve me, fons pietatis.

King, King

King of tremendous majesty,
who freely saves those worthy ones,
save me, source of mercy.

Sultan, Sultan

Sultan-ı Haşmet-i muazzama
Hak edenlerin kurtarıcısı
Kurtar beni rahmet pınarı

4. Recordare

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae;
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Remember, kind Jesus,
my salvation caused your suffering;
do not forsake me on that day.
Faint and weary you have sought me,
redeemed me, suffering on the cross;
may such great effort not be in vain.

Hatırla muhterem İsa
Benim kurtuluşum azap getirdi sana
Terk etme beni o gün de.
Beni aradı gözlerin zayıf ve bitkin
Şefaat ettin çarmıh azabında
Bu büyük çaba çıkmasın boşa.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Righteous judge of vengeance,
grant me the gift of absolution
before the day of retribution.

Din gününün adil hakimi
Af hediyeni bahşet bana
Hak edilen gün gelmeden önce.

Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce, Deus.

I moan as one who is guilty:
owning my shame with a red face;
suppliant before you, Lord.

İnlerim ben ki mücrim
Üstlenirim günahımı kızıldır yüzüm
Yalvarırım önünde yüce rabbim

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

You, who absolved Mary,
and listened to the thief,
give me hope also.

Sen ki Meryem’in şefaatçisi,
Hırsızı dahi dinleyen,
Benim de ümidimsin.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.

My prayers are unworthy,
but, good Lord, have mercy,
and rescue me from eternal fire.

Benim dualarım kıymetsiz,
Ama ulu rabbim rahmet eyle,
Ve sokma beni o ebedi ateşe.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Provide me a place among the sheep,
and separate me from the goats,
guiding me to Your right hand.

Beni koyunlarla beraber eyle,
Ve ayır beni keçilerle,
Götürsünler beni sağ eline.

5. Confutatis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictus.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

When the accused are confounded,
and doomed to flames of woe,
call me among the blessed.
I kneel with submissive heart,
my contrition is like ashes,
help me in my final condition.

Şaşkınlar

İtham edilenler şaşırınca
Ve keder ateşine mahkum olunca
Çağır beni kutsanmışların yanına
Diz çökerim salih kalbimle
Tövbem küller gibi
Yardımcı ol bu nihai halimde.

6. Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

That day of tears and mourning,
when from the ashes shall arise,
all humanity to be judged.
Spare us by your mercy, Lord,
gentle Lord Jesus,
grant them eternal rest. Amen.

Gözyaşı

O gözyaşı ve yas gününde
Küllerinden dirilince
Tüm insanlar hakim önünde
Kayır bizi rahmetinle ey rabbim
Ve müşfik efendimiz İsa
İstirahat bahşet onlara. Amin.

IV. Offertory

I. Domine Jesu

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Lord Jesus Christ, King of glory,
liberate the souls of the faithful,
departed from the pains of hell
and from the bottomless pit.
Deliver them from the lion’s mouth,
lest hell swallow them up,
lest they fall into darkness.

Let the standard-bearer, holy Michael,
bring them into holy light.
Which was promised to Abraham
and his descendants

IV.SUNAK

I.Efendimiz İsa

Efendimiz İsa Mesih, muzaffer sultan
İnananların ruhunu kurtaran
Cehennem azabından alıkoyan
Ve de dipsiz kuyudan
Kurtar onları aslanın ağzından
Cehennem onları yutmadan
Karanlığa dalmadan

Sancaktarın Mikail Aleyhisselam
Getirsin onları mukaddes nuruna
İbrahim’e vaat edildiği gibi
Ve ondan olanlara

2. Hostias

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu sucipe pro animabus illis,
quaram hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Sacrifices and prayers of praise, Lord,
we offer to You.
Receive them in behalf of those souls
we commemorate today.
And let them, Lord,
pass from death to life,
which was promised to Abraham
and his descendants.

Kurbanlar

Kurbanlar ve övgü dualarını rabbim
Takdim ederiz sana
Kabul et onları o ruhlar namına
Bugün yadettiğimiz topluca
Ve onları rabbim
Geçir ölümden hayata
İbrahim’e vaadedildiği gibi
Ve ondan olanlara

V. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
grant them eternal rest.
Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
Grant them eternal rest.
Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
grant them eternal rest forever.

Allah’ın Kuzusu

Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat.
Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat.
Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat daima.

VI. Communion:

Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternum dona eis, Domine,
et Lux perpetua luceat eis,
cum Sanctus tuis in aeternum,
quia pius es.

Let eternal light shine on them, Lord,
as with Your saints in eternity,
because You are merciful.
Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them,
as with Your saints in eternity,
because You are merciful.

VI. Cemaat

Nur-u ebedi

Nur-u ebedi olsun üzerlerine rabbim,
Ebediyetteki azizlerinle beraber,
Çünkü rahman olansın sen.
Bahşet onlara ebedi istirahat rabbim,
Ve nur-u daim olsun üzerlerine,
Ebediyetteki azizlerinle beraber,
Çünkü rahman olansın sen.

Standart
Diğer yazılar

“Barış istiyorsan, adalet ve eşitlik için çalış”

kssd10.jpg“Barış istiyorsan, adalet ve eşitlik için çalış”. Bu sözü seviyorum. Çünkü insanlık olarak temel  problemimize parmak basıyor. 

*Bu yazı TKSSD tarafından 6 Aralık 2018’de İstanbul’da düzenlenen 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi için hazırladığım konuşma notlarına dayanıyor.

Eşitsizlikler aç gözlülüğümüzle ilişkili. Hakkımızdan fazlasını istemek, hakkımızdan fazlasını “hak ettiğimizi” düşünmek. Eşitsizlik ve adaletsizlikler huzursuzlukları beraberinde getiriyor. Çünkü hak ettiğinin çok azıyla yaşayan, açlık çeken insanlar var.

2030’a kadar bu hedeflerin hepsini yerine getiremeyebiliriz ama sıfır açlık belki de en kolay çözebileceğimiz hedef. Çünkü açları doyurmak için sadece yardımseverlik yetiyor.

Ama yoksulluğu bitirmek için daha köklü bir felsefi değişime ihtiyacımız var. Yoksulluğun kader olmadığını ve eşitsizliğin anormal bir durum olduğunu kabullenmekle başlayacağız. Cebinizde para olduğu için istediğinizi satın alma veya sürekli yeme içme hakkına sahip olmamak demek aslında bu.

Hak ettiğimiz günde 1500 kalori. İhtiyacımız ise yeme içme, neslini sürdürebilme ve temel güvenlik ve sosyal güvence. Bunun yanına sağlık ve eğitimi ekleyebiliriz belki.

Bireysel değişim burada her şeyin başı. SKH 12 bizlere sorumlu tüketim ve üretim diyor. Tüketimi başa alıyor.

“Bilinçli tüketim” de demedik bunu Türkçe’ye çevirirken. Çünkü bilinç kişisel bütçeyi korumaya dair bir çağrışıma sahip. Sorumluluk ise üçüncü kişileri ve doğayı çağrıştırıyor. Sorumluluğu ciddiye aşan bireylerin firmaları talep yoluyla ciddi biçimde değiştirme şansları var. Aynen aynı bireylerin bu sefer işçi veya üretici kimlikleriyle eğer örgütlenme hakları varsa firmaları daha insana yakışır üretim koşullarına zorlaması gibi. Asıl güç bireyde.

Ama bir yandan da Şükran Günü sonrası Cumayı Muhteşem Cuma, Efsane Cuma yaptık. Dolayısıyla burada tüketim kelimesi birey, talep/mevzuat dediğimizi ise Gezegen diye değiştirmemiz lazım (doğa, biyosfer, diğer kıt kaynaklar).

Dünyaca ünlü hızlı tüketim malları üreticilerinde sürdürülebilirliği politikalarına ve karar alma süreçlerine eklemleme trendi hızlandı. Bu elbette takdir edilecek bir durum, ama şunu da görmek lazım, talep ve mevzuat değişimi gelmeden bu yola girebilmek stratejik bir hamle aynı zamanda. Talep ve mevzuat bir anda değişmeyecek. Bir devrim beklemeyelim. Ama evrim başladı.

İklim eylemi bunlardan bağımsız bir konu değil. Plastik kirliliği sudaki yaşamı, plansız yapılaşma ve yine insan faaliyetleri karasal yaşamı tehdit ediyor.

Vita tenekelerini saksı yapan bir nesilden haftada kişi başı 10-15 plastik kap veya atık üreten bir nesle sorgusuz geçmemiz çok düşündürücü. Türkiye’deki ilk pet şişeli su markası Şaşal çıktığında hepimiz en azından şaşırmıştık. Sorgulama yeteneğimizi kaybettik. Gezegenimizi kolaylığa ve ucuzluğa tercih ettik.

KSS özünde bir suçluluk barındırıyor sanki. Türkiyeye ilk girişi de tercüme yoluyla 80’li yıllar olabilir. Global liberal rüzgarla bir bağlantısı var. Sürdürülebilir ve kapsayıcı iş modeli aslında asıl sorumluluğumuz. Yani hem sosyal hem de çevresel sorumluluğumuz var hepimizin. İşin özğnde her zaman bireyler ve insan var ama dünyayı mahveden insanı sürekli öne çıkarmanın ve özenle vurgulamanın da egoist ve hatalı bir tarafı var.

Dilovası’nda kanser vakalarına katkıda bulunan bir markanın orada bir okul açması veya alakasız bir yerde hatıra ormanı dikmesinden önceki ve asıl sorumluluğu, insanı ve gezegeni odağına alan bir iş modeli kurabilmesinde.

Tedarik zincirimden üretimime dağıtımımdan servisime ve geri dönüşüme kadar her yerde pay ve sorumluluk sahibiyim. Bunların birini bile eksik yaptığımda şikayet etme hakkım yok. KSS ve KÇS’yi birleştirmek zorundayım.

Kadın çalışan ve yönetici sayımdan, bangladeşte ürettirdiğim tişörtün atölyesindeki işçiye, ayakkabı veya boya imalathanemdeki kimyasalların işçime zararından, fabrikamın bacasından çıkan dumanın çocukların ciğerlerini karartmasından ben sorumluyum.

İnsana yakışır iş de benim alanım, kadın da, sağlık da.

 

 

 

 

 

 

Standart
Diğer yazılar

Sosyal medyanın karanlık yüzü

 

dark_side_social_media

Geçenlerde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi doktora öğrencisi, meslektaşım Ayşe Aldemir ile sosyal medyanın karanlık yüzüne dair yazılı olarak söyleştik. Belki ilgilenen olur düşüncesiyle buradan da paylaşmak istedim bu beyin fırtınasını.

***

Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre daha katılımcı, demokratik, yeni bir kamusal alan olduğu yönünde üretilen söyleme katılıyor musunuz?

Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre daha katılımcı olduğu kesin. Daha önce herhangi bir toplumsal ya da siyasi konudaki görüşlerinden haberdar olmadığınız kişilerin belirli bir konudaki duruşunu ve görüşlerini öğrenme imkânınız oluyor. Bireylere yeni bir konuşma alanı açması nedeniyle ifade özgürlüğüne sağladığı katkı ortada. Ancak bu durumun, zannedildiği gibi, demokratik sürece geleneksel baskı gruplarının ötesinde çok büyük bir katkı getirdiğini düşünmüyorum. Örgütlenme kolaylığına katkıda bulunmuş ve belli durumlarda toplumsal refleks hızını artırmış olabilir. Ancak bu durum, toplumların mevcut demokrasi kültürlerinin elverdiği ölçüde etkili olabiliyor ve sadece sosyal medya var diye toplumlar birdenbire daha demokratik olmuyor.

Basın özgürlüğü endeksi gibi temel göstergeler üzerinde de sosyal medyada konuşabiliyor olmanın direkt bir pozitif etkisi yok. Sosyal medyadaki özgürlüğün fiziksel alandaki özgürlük çerçevesinden bir farkı da yok. Bu nedenle yüksek siyaset konuları söz konusu olduğunda sosyal medyanın etkisi çok sınırlı, günlük siyasi tartışmalarda ise etki biraz daha yüksekmiş gibi. Sistemler sosyal medyanın büyük değişimlerden ziyade günlük yaşama dair küçük değişim yanılsamaları yaratmasına izin veriyor sadece. Büyük değişim iddiaları ile yola çıkanların başına gelenler ise yıldırıcı bir işlev görüyor. Dolayısıyla bu medya türünün toplumları büyük değişimler için (çevrimiçi veya fiziki olarak) harekete geçmenin faydasızlığına inandırmak gibi çok kötü bir yan etkisi bile olabilir.

Dominic Pettman’a göre, sosyal medyanın bağımlılık yaratmasının nedenlerinden biri de kitlelerin yeni afyonu olmasıdır. Ağrıyı giderir. Size göre de sosyal medya kitlelerin yeni afyonu mudur?

Sosyal medyanın “gaz almak” gibi bir işlevi olduğu doğru. Belirli bir konuda tepki gösterebiliyor ya da sinik espriler yapabiliyor olmanın, fiziken eyleme geçmeyi önleyici bir tarafı var. Ancak sosyal medyada süregiden konuşmaların içeriği analiz edildiğinde bu türden faydasız tepkilerin bile tüm konuşmalar arasında çok küçük bir oranı teşkil ettiği görülebilir. Buna rağmen bu (çoğu zaman zayıf ve çekingen olan) çevrimiçi tepkiler bile, bireylerin kendilerini gönüllü olarak otoritelere ihbar ettikleri bir mekanizmaya hizmet ediyor.

Geri kalan “çöp içerik” ise günlük, sıradan ve bayağı konulara ilişkin, bilinçlendirici veya besleyici olmayan vakit öldürme aktiviteleri. Bu da sosyal medyayı, aynen geleneksel medyada olduğu gibi, günlük ağrıları dindirmesi bakımından, mevcut düzenin değişmeden devam etmesine ve “rızanın yeniden üretimine” dair bir sigortaya dönüştürüyor.

132473_600

Bilginin hızla dönüşüme uğradığı dijital çağda, yeni bir dijital üst insan türünün doğmakta olduğunu ileri sürenler var. Bu baş döndürücü dijitalleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce bu dönüşüm nasıl bir yola doğru evrilecek?

Bireyler arasında dijitalleşme bakımından görülen eşitsizlikler, diğer tüm eşitsizlik türlerinin yanına zaten eklenmiş olan yeni bir kategori. Bu bakımdan sınıfsal eşitsizlik söylemi geçerliliğini koruyor. Hatta daha da açıklayıcı bir hale gelmiş durumda. Dijital eşitsizliğin bireyler veya toplumlar arasında kapatılması güç ya da imkânsız farklar oluşturmaya başlaması ise gerçekten bir “üst insan” türünü ortaya çıkarabilir.

Gelir eşitsizliği ve çoğunlukla buna bağlı olan sosyal eşitsizliklerin bir biçimde giderilebileceği umudu daima mevcutken, genler yoluyla aktarılabilen üstün özelliklerin geliştirilmesi, “geride kalmış” birey veya toplumların değişim umudunu tamamen bitirebilir. Ancak bu durum şu an için hala bilim kurgunun konusu. Yine de, biyoteknolojiden bağımsız bir biçimde, dijital dönüşüm, pratikte benzer sonuçlar doğurmaya başladı bile. Dijital devrim, toplumları sanayi devriminden daha hızlı değiştiriyor ve aradaki farkı kapatmak, geride kalan bireyler ve toplumlar açısından giderek daha da güçleşiyor hatta imkânsızlaşıyor.

Umberto Eco, sosyal medyanın kalıcı aptallık yaptığını, gerçek arkadaşları varken, sosyal medya arkadaşlığına ihtiyaç duymadığını söyler. Zygmunt Bauman da sosyal medyanın çok kullanışlı ve keyifli bir tuzak olduğunu dile getirir. Bu düşüncelerin aksine, sosyal medyanın demokratikleşmenin yeni gücü ve etkileşimli özelliğiyle doğrudan toplumsallaşmanın sağlayıcısı olduğunu kabul edenler de var. İkisi de aşırı yorum mu, siz aralarındaki bu uçurumu neye bağlıyorsunuz?

Sosyal medya, bireylerde zaten var olan özellikleri körükleyip bileyerek, daha da keskinleştirerek açığa çıkartıyor. Bu açıdan evet, mevcut “ahmaklığımızı” daha hızlı artırması da mümkün. Gerçek arkadaşlar ile sosyal medya arkadaşlığını kıyasladığımızda da benzer bir tablo var. Dijital veya gerçek, seçilen arkadaşlar her hâlükârda güçlendirmek istediğimiz içsel eğilimlerimizi, farkında olarak veya olmayarak, kısmen veya tamamen, dönüşmek istediğimiz bireyi yansıtıyor. Ancak sosyal medya arkadaşlıklarının ahmaklığı güçlendirme hızının, bilgeliği güçlendirme hızından daha fazla olup olmadığı tartışılabilir.

Sosyal medyanın kullanışlı ve keyifli, ayrıca geleneksel medyadan farklı olarak, çok boyutlu bir tuzak olduğu da doğru. Çünkü boş ve eylemsiz bir eğlencenin yanı sıra kendini ele vermeyi de içeriyor. Demokratikleşmeye katkısı sınırlı olsa da toplumsallaşmanın ve örgütlenmenin yeni bir türünü ve yöntemini getirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, sözünü ettiğiniz yorumlar arasında uçurum var gibi görünse de kullanım biçimlerine bağlı olarak, sözü edilen önermelerin hepsinin doğruluk payı var. Bariz zararları bir kenara bırakılırsa, sosyal medyanın sosyal ilerleme açısından çok daha faydalı olma potansiyeli var.

AAEAAQAAAAAAAAd_AAAAJGJhZjFmNGEwLWZmZDYtNDhkOC1hYjI0LWRjMTg2YTNhOThlYg

Siz, sosyal medyayı ne sıklıkta kullanıyorsunuz ve kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Ben hem kişisel merakım nedeniyle, hem de mesleğim gereği sosyal medyanın epey aktif bir kullanıcısıyım. Yüksek siyasete dair yorumlardan kaçınmak, özel alanımı korumak, sosyal medyada geçirdiğim zamanın kamu yararına dokunmasına gayret etmek özel olarak dikkat etmeye çalıştığım ilkeler. Bu ilkeleri, işim nedeniyle korumam gereken tarafsızlığın yanı sıra, kamu yararı ve mahremiyetin korunması diye de kavramsallaştırabilirim.

Yasalar ve de facto özgürlük çerçevesi dairesinde hareket etmek ise ilkeden ziyade bir zorunluluk. Ancak bu, maruz kaldığım mesajların önemli bir kısmının yine de “çöp içerik” olmasını önlemiyor. Canlı yayında söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi sosyal medyada yayımlamasam da gönderdiğim mesajları zaman zaman saydığım ilkelere aykırı bularak silerim. İlkeler çok net olsa da pratikteki normlarımızın ve ilkelerimizi uygulayış biçimlerimizin sürekli değiştiğini ve genel olarak da bu üç ilke aleyhine ilerleme eğiliminde olduğunu gözlemliyorum. Farklı kullanıcıların kullanış biçimlerinden etkilenmeye çok müsait olan sosyal medya kullanım eğilimlerimiz hem çöp içerikler üretmemize yol açıyor hem de başımızı farklı güç odakları ile derde sokma potansiyeli taşıyor.

Twitter kullanıcılarının faşist eğilimler ve nefret söylemli içerikli yorumları, Arendt’in kötülüğün sıradanlığı olarak ifade ettiği durumla örtüşür mü? Sosyal medya kötülüğün sıradanlaşmasında araç olabilir mi?

Sosyal medya çoğu durumda bilinçaltlarının açığa vurmuş halini yansıtıyor. Gerçek hayatta siyaseten doğru davranan pek çok kişinin zihinlerindeki gerçeği açığa çıkartırken, tam tersine günlük hayatta söylemleri sorunlu olan bireylerin de bu mecralarda siyaseten doğru bir çizgide mesajlar gönderdiğine tanık olabiliriz. Ancak anonim olabilme özgürlüğü (ki bu özgürlüğün de sınırları var, dolayısıyla aslında bu da bir yanılsama) politik doğruluktan ziyade nefret söylemini körükleme potansiyeli taşıyor. Facebook benzeri, gizlilik derecesi kontrol edilebilen alanlarda mesajların daha da keskinleştiğine tanık olabiliyoruz.

Bireylerin yakın sosyal çevrelerinin siyaseten yanlış görüşlerine açıkça karşı çıkma eğilimleri çok düşükken, bunları benimseme eğilimleri sanılandan yüksek. Dolayısıyla potansiyel olarak sosyal medya yoluyla “kötülüğün” yayılma hızı, “iyiliğin” yayılma hızından daha fazla. Elbette burada siyasi iktidarların gerçekte neyi desteklediği ve “özgürlük” çerçevelerinin ne kadar dar veya geniş olduğu (cezalandırılma riskinin büyüklüğü) da önemli çarpanlar. Yani “kötülük” resmen “kötülük” olarak etiketlenmemişse, yayılmasını önlemek daha da zor.

McChesney, internetin tekelci güçlerin yayılmasına yarayan bir araç olduğunu ifade eder. Sosyal medyanın alternatif bir medya aracı olarak geleneksel medyaya olan avantajlarının dillendirilmesinin temelinde, küresel sermayenin çıkarlarından söz edilebilir mi?

Geleneksel medyanın ortaya çıkıp yaygınlaşmasının temelinde de sermayenin çıkarlarına mükemmel bir biçimde hizmet etmesi yatmaktaydı. Kamu yararı ilkesinin gündeme gelmesi esasen ticari medyanın ortaya çıkışından çok sonraya denk geliyor. Her teknoloji, onu yaratan ideolojiye hizmet eder ilkesi bu durumda da geçerli. Plastik ödeme kartlarına benzer pek çok teknolojik yenilikte olduğu gibi internet de, kullanımı takip etme imkânı sunmasıyla her durumda sermaye için eşi bulunmaz veriler sağlıyor.

Algoritmalar bireylerin tercihlerinden yola çıkarak potansiyel tüketim davranışlarını kestirebiliyor ve sürekli ve sorgusuz tüketimi teşvik ediyor. Sosyal medya ile ilgili yapılan ciddi ya da akademik tartışmaların çoğu kullanım alışkanlıklarının izlenmesi yoluyla pazar ve pazarlama verisi elde edilmesine odaklanıyor. Ana akım tartışma da, siyasi ve ticari güç odaklarına sunduğu benzersiz olanaklar nedeniyle, sosyal medyanın yüceltilmesi ve göklere çıkarılması üzerine. Google, Facebook ve Twitter gibi dev şirketler, dünyanın en zeki beyinlerini, bireyleri daha fazla reklama tıklamaya yöneltmek için yöntemler geliştirmek üzere istihdam ediyor. Geleneksel ana akım medya da büyük ölçüde benzer bir ticari mantıkla çalışmaktaydı, ancak internet ve özel olarak sosyal medya bu durumu daha da keskinleştirdi. Çünkü sıradan bireylerin kendisi de gönüllü birer reklam tabelasına dönüşmeye razı oldular.

Bugün sosyal medya psikolojisi bağlamında yapılan çalışmalarda, sosyal medyanın, narsist eğilimi beslediği, yabancılaşmış, asosyal, yalnız ve mutsuz bireyleri artırdığı yönünde yaklaşımlar var. Richard Sennett, Karakter Aşınması’nda yeni kapitalizmin insanı yalnızlaştırdığı ve ahlaki kimliğini oluşturmasını engellediğini dile getirir. Benzer durum, kapitalizmle ilişkili sosyal medyanın, bir araç olarak insanların kişiliklerinde bozulmalar yarattığı şeklinde uyarlanamaz mı? Gerçek ilişki, simüle edilmiş ilişkilerle değiş tokuş edilirken, burada bir kayıptan söz edilebilir mi?

Sosyal medya, bireylerin bilinçaltında (bazılarına göre doğasında) zaten var olan narsisizmi sadece körüklüyor. Bunu farklı yollarla yapıyor. Örneğin çevredeki bireylerin ve davranış kalıplarının taklit edilmesi yoluyla, ya da teşhiri kolaylaştırıp sıradanlaştırarak körükleme yoluyla. Sürekli pompalanan değerler, bireycilik ve tüketim kültürü olduğundan empati, yardımlaşma, eşitlik ve dayanışma yerine kendini öne çıkarma, diğerlerinden daha varlıklı ve ayrıcalıklı olma isteği ve ötekileştirmeyi körükleyen bir yapısı var. Bu, doğal olarak yalnızlaştırıcı bir etkiye sahip.

Burada tuhaf olan ise, sosyal medyanın bunu bireylere gönüllü olarak ve onları eğlendirerek yapması. Gerçek bireyler arasındaki ilişkilerin simülasyonlar arası ilişkiye dönüşmesi ise çok karmaşık bir durum. Zizek’in bir röportajımızda söylediği gibi gerçek ve simülasyon aslında zaten fazlasıyla iç içe geçmiş durumda. Gerçeğin kendisi de kurgudan oluşan bir yapıya sahip. Normatif olarak her hâlükârda kayıptan muaf bir iletişim mümkün değil.

 

67900294-gehoorzaam-tattoo-afhankelijkheid-van-de-telefoon-concept-afhankelijkheid-internet-tattoo-art-telefo

Arendt, kamusal alandan söz ederken, ilişkilerin yüz yüze olması gerekliliğinden söz eder. Emmanuel Levinas da, sorumluluğun başkası ile yüz yüze ilişkide başladığını ifade eder. Sosyal medya sanal kimlikler üzerinden gerçekleştirilen iletişim biçimiyle, sorumluluğu ortadan kaldırarak her türlü şiddeti meşrulaştırmakta mıdır?

Kamusal alan artık sosyal medya yoluyla bireylerin zihinlerinden geçenlerin önemli bir kısmını da kapsıyor. Anonim kimlikler arası çatışmaları kolaylaştırabilir sosyal medya. Ancak sanal çatışmaların fiziki çatışmaları önleyici, yani “gaz alıcı” bir etkisi de olabilir. Bu araçlar şiddeti organize etmeyi de, “enselenmeyi” de aynı anda kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu alandaki sorumluluk, belki de fiziki dünyadan bile fazla.

Sanal kimlikler yoluyla uygulanacak hangi türden bir şiddetin meşru veya kanuni sayılacağı ise hala kullanıcılar değil, siyasi ve ticari güç odakları tarafından belirleniyor. Kullanıcıların herhangi bir eylemi meşrulaştırma gücü olduğu algısı, bir yanılsamadan ibaret. İfade özgürlüğünün temel ilkelerinin çiğnenmesi ihtimali bir yana bırakılırsa, bunun böyle olmasının faydalı tarafları da olduğu kesin. Ancak şiddetin ve şiddeti destekleme eyleminin tanımlarındaki dönemsel değişikliklerin, bireyleri ters köşeye yatırma ihtimali her zaman mevcut.

Sosyal medyanın toplumsal hareketlerde öncü rolünden sıklıkla bahsedildi, özellikle Arap Baharı sürecinde. Öte yandan, sosyal medyanın, toplumda kutuplaşmalara yol açtığı, tüketim kültürünü besleyen bir araç olduğu, özgürlük sanısıyla tuhaf bir illüzyonun yaratıldığı ortam olduğu da söylenemez mi?

Sosyal medyanın pek çok amaç etrafında toplumsal örgütlenmeyi kolaylaştırıcı bir işlevi olduğu kesin. Ancak (eğer varsa) değişimi yaratan hala aracın kendisinden ziyade bireylerin fiziki çabaları. Sahada istikrarlı ve dirençli bir biçimde var olmayan bir örgütlenmenin, bireyler yararına bir değişim yaratması beklenemez. Arap Baharı benzeri örneklerde de zaten büyük ölçüde bunu gördük. Dolayısıyla buradaki “olumlu” etki sınırlı. Olumsuz etkiler de bireylerin zaten mevcut olan eğilimlerini kolaylaştırma yoluyla hayata geçiyor. Yani aracın kendisini direkt olarak suçlamak yine pek mümkün değil.

Evet, sosyal medya, sanal gettolaşma ya da sadece hemfikirleri takip etme ve diğerlerini dışlama yoluyla toplumsal kutuplaşma eğilimlerine destek olma potansiyeli taşıyor. Tüketimi körüklediği de çok açık. Özgürlük sanrısıyla her bir bireyi kendisinin polisi olmaya özendirdiği de doğru. Ancak bunların hiçbirini zorla yapmıyor, tam tersine bireyleri “ölümüne eğlendirerek” yapıyor bunu.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de sosyal medyaya olan bu yoğun ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sorunun matematiksel ve karmaşık (ama kesin) bir cevabı olduğuna eminim. Ancak cevap yüzlerce satır ve sütundan oluşan dev bir matris ve bu matris içindeki değişkenlerin değeriyle ilişkili. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik faktörler en başta gelen ana unsurlar. Bunların yüzlerce alt başlığını, bu alt başlıkların diğer tüm alt başlıklar ile olan etkileşimini teker teker ölçmemiz gerekir.

Basit bir cevap vermeye kendimizi zorlayacak olursak, teknolojiye erişimin gelir artışından bile hızlı ilerlemesi, kendini çok daha fazla ifade etme ihtiyacı, fiziki ifade alanlarının ya da sosyalleşme ve örgütlenme imkânlarının yetersizliği gibi pek çok varsayım ileri sürülebilir. Ancak sıralamadaki tüm ülkeleri tüm bu faktörler bakımından ölçüp kıyaslamadan anlamlı çıkarımlar yapabilmek kolay değil.

Alternatif bir medya olarak değerlendirilen sosyal medya, gazetecilik pratiklerinde neyi değiştirdi? Gelecekte iletişim sistemleri adına öngörülebilir bir süreçten bahsedilebilir mi?

Gazeteciliğin kuralları değişmedi. Hala sadece doğrulanmış gerçeklerin yansıtılması ve kaynakların doğruluğunu birkaç kez teyit etmek birincil önemde. Sosyal medya ise, yurttaş gazeteciliğini ve genel anlamda yerinden gazeteciliği kolaylaştırarak, sistemler ve güç odakları üzerinde benzeri görülmemiş bir denetim imkânı sağladı. Daha doğrusu var olan imkânı teorik olarak güçlendirdi. Gazeteciliğin temel işlevi yurttaşın politika üretim sürecindeki katkısını güçlendirmek olarak kabul edilirse, sosyal medya, karar alma süreçlerine geri bildirim sağlamak ve güç odaklarına baskı kurabilmek için yeni ve benzersiz bir araç sağlamış oldu.

Ancak bu yeni araç, dezenformasyon ve manipülasyona açık yapısı nedeniyle bu süreçlere bir o kadar da zarar verme potansiyeline sahip. Ayrıca geleneksel medya için var olan siyasi ve ticari denetim, çok hızlı bir şekilde bu yeni alanı da kapsamaya başladı. Bu nedenle sosyal medyanın gazeteciliği eskisinden çok daha etkili bir demokratik araca çevirmesi sanıldığı kadar kolay değil. Gazetecilik için mali ve siyasi kalkan ihtiyacı hala geçerli. Gerçekler ve dezenformasyon arasındaki savaşın mecrası değişiyor olabilir ama belki de gerçek manasıyla yeni başladı.

Sosyal medya mahremiyet bağlamında da bir dönüşüme yol açtı. Post-modern dönemde insanların gözetlendiğini bile bile sosyal medyadan yine de vazgeçmeyişi neye bağlanabilir? Gözetlendiğini düşünerek davranan birey, sosyal medyada “kendi” olarak var olabilir mi?

Gözetlenme, bireyi kendi olmaktan çıkarır. Dolayısıyla sosyal medyada gözetlendiğinin farkında olan hiçbir birey esasen tam olarak kendisi değildir. Ancak sürekli gözetlenmenin bir başka etkisi daha var: Bireyleri kendisi olduklarına inandıkları kişiye dönüştürmek. Yani gerçek ve kurgunun karışımından oluşan bir illüzyon oluşturmak. Sosyal medya işin içine girince bu durumun kitleselleşmesi ile karşı karşıyayız: Başka birine dönüştüğünün farkında bile olmayan bireylerden oluşan toplumlar.

Burada ilk ve tek suçlu elbette sosyal medya değil. Bu değişim zaten vardı. Mahremiyete dair normlarımız da zaten değişmekteydi. Ama sosyal medya bu değişimi son derece hızlandırdı. Gözetlendiğini bile bile sosyal medyadan vazgeçemeyişin nedenini ise yine bireyin bilinçaltındaki “teşhir” ve “dikiz” eğiliminde ve zarar görme riskinin farkında olmasına rağmen bu eylemlerden zevk almasında aramak gerekir.

SON

***

 

 

 

 

Standart
Diğer yazılar

Aynı dili konuşmak: Suriyeli gençlerin umut veren uyumu

faik2

Halfeti baraj gölünün kıyısında Şanlıurfa Belediyesi’ne ait tesislerde düzenlenen gençlik kampında bana düşen konu başlığı Temiz Enerji idi.

Ekim ayının başlarında Halfeti’deydim. UNDP Türkiye’nin proje ortakları ile beraber Suriyeli ve Türk gençler için düzenlediği bir gençlik kampı için.

Kampta gençler birkaç gün boyunca Küresel Hedefler konusunda eğitim aldı ve projeler geliştirdi.

Ama asıl önemlisi yüzleşmelerdi. Türk ve Suriyeli gençler yüzleşti. Birbirlerini tanıdılar. Aslında yan yana, hatta aynı okullarda ve sınıflarda okuyan gençlerin tanışmaları ve anında kaynaşmaları kampın en ilginç gözlemiydi benim açımdan.

Kampa katılan ve her biri Türkiye’de sadece birkaç yıldır bulunmalarına rağmen, Türkçe bölümlerde üniversite okuyan Suriyeli gençler harika Türkçe konuşuyorlardı. Müthiş hikayeleri vardı.

Gençlerin adaptasyon kapasitesi kesinlikle büyüklerden çok daha fazla.

Dört gençle biraz daha detaylı konuştum. Bu konuşmalarımızı buraya da aktarmak istedim.

Zeynep mesela. Çok güzel Türkçe öğrenmiş. “Evimize bomba düştü, ondan sonra Türkiye’ye taşındık” sözünü Türkçe duymak şok edici. Detaylarını fazla soramadım. Ama elbette çok büyük bir travma o yaşta bir çocuk için. Bunu hayal etmek zor değil.

 

Leys ise Kilis Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyor. 16 yaşındayken İdlib’den göç etmişler Türkiye’ye. Akrabalarını kaybetmiş savaşta.

 

97 doğumlu Vahit Talip de, TÖMER’de öğrenmiş Türkçeyi. Kendisinden bir yaş büyük olan Leys’in amcasının oğlu. Kilis Öncüpınar’da mülteci kampında yaşıyorlar. Ailenin büyük travmaları, kayıpları var.

Bu konular açıldığında kuzeni Leys ile gözgöze gelip susmayı tercih ediyorlar. Ya da bana öyle geldi.

 

Muhammed, Harran Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde ikinci sınıfta okuyor. O da ailesiyle beraber Deyrizor’dan göçmüş Türkiye’ye 2 yıl önce.

 

İşte bu hikayeler ile Türkiye’ye gelip büyük bir hızla buraya adapte olan gençlerle Küresel Hedefler‘i konuştuk kamp boyunca. Ben 7 numaralı hedefi, yani Erişilebilir ve Temiz Enerji‘yi anlattım mesela.

faik1.JPG

 

Her öğrenci birer hedefi seçti, gruplara ayrılıp bizlerin sunumlarını dinledi ve Türk arkadaşlarıyla beraber birer proje ürettiler. 16 ayrı proje çıktı bir iki gün içinde gençlerden.

En son gün de bir televizyon yetenek yarışması esprisi içinde projelerini sundular. Jüri üyesi rolünü oynamak da bizlere düştü.

juri3

Şakacıktan bir jüri masası. Soldan sağa, ben, UNDP proje ekibinden Kerem Şenol, UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Gökçe Kalaycıoğlu, projemizin yerel sorumlusu Halil Can Emre, İdema’dan Duygu Değirmenciler.

 

Küresel Hedefler’in ne kadar hayati olduklarını anlatmaya gerek yok. Ama belki bunun da ötesinde bir artısı vardı kampın. Suriyeli gençler ve Türk gençler birbirleri hakkında çok şey öğrendiler. Ne kadar benzer olduklarını keşfettiler.

Kendi adıma ben de birebir konuşmaktan çok etkilendim onlarla. Konuşmak, dinlemek, el sıkışmak, ciltler dolusu raporun aktaramayacağı bilgiyi veriyor insana.

Bu kadar önyargılarla dolu bir dünyada keşke daha fazla anlatma imkanı olabilseydi Halfeti’de oluşan dayanışma ruhunu.

Suriyeli göçmenlerle alakalı olarak Türkiye’de UNDP’nin GAP İdaresi ile birlikte yürüttüğü bu projenin fon sağlayıcısı Japonya. Japon halkı, paralarının çok doğru bir yere gittiğinden emin olabilir.

*Fotoğraflar için İlay Özdağ ve Kıvanç Özvardar’a teşekkürler.

Standart