Diğer yazılar

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi nasıl olacak?

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne ilişkin tüm dünyada süren istişarelerin ardından Genel Sekreter Ban Ki-moon bir “sentez raporu ” yayımlamıştı 2014’ün Aralık ayında.

ptda-tagcloud

Bu raporda Genel Sekreter yeni kalkınma gündeminin içermesi gereken altı ana unsurun altını çizmişti. Bu unsurların üye devletler tarafından sahiplenilmesi büyük önem taşıyor.

Buradaki en önemli unsur ise “yönetişim” kavramının yeni kalkınma gündemindeki altı ana unsurdan biri olarak görülmesi. Kalkınma finansmanını sağlayan çoğu donör açısından bu durum olumlu bir gelişmeye işaret ediyor.

Benzer bir şekilde Afrika’nın iktisadi kalkınmaya vurgu isteği de “refah” başlığı altında karşılanmış oluyor.

G77 ülkeleri açısından da kalkınma gündeminin uygulanabilmesi için elzem olan “ortaklıklar” kavramının gündemde yer alması önem taşıyor.

Açık Çalışma Grubu, bu yılın sonunda 15 yıllık süresi dolacak olan 8 Binyıl Kalkınma Hedefi (BKH) yerine, 17 yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) önermişti. Bunların 169 alt amacı bulunuyor.

Genel Sekreter bu 169 amacın da BM tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmasını önerdi.

Açık Çalışma Grubu’nun SKH raporu

Önerilen hedef ve amaçların arasında küresel kalkınma açısından pek çok dönüştürücü unsur var. Çalışma Grubu bu anlamda çok önemli ve aynı zamanda kapsamlı bir belge ortaya koydu.

Ortaya çıkan gündem UNDP’nin yeni stratejik planı ile de gayet uyumlu. Ülkelerdeki çalışma deneyimlerimizden bildiğimiz ve yoksulluğun azaltılması veya sürdürülebilir kalkınma açısından kritik önem taşıyan pek çok konu başlığı bu belgede yer alıyor.

Bunların arasında mecut BKH’ler de yer alıyor. Ancak onun yanında enerji, iklim değişikliği, çevresel bozulma ve biyoçeşitlilik ayrıca barışçı ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi gibi konu başlıkları da var.

BM Kalkınma Grubu adına UNDP 2012 yılından bu yana 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin istişarelerin başını çekiyordu. Açık Çalışma Grubu’nun raporunda bu sürece epeyce gönderme de yer alıyor. Süreç her ülkeden her kesimin görüşlerine açıktı. Örneğin MY World başlıklı ankete dünyanın dört bir yanından 7 milyondan fazla insan katıldı.

Raporda eşitsizlikler konusuna ayrıca güçlü bir vurgu yapılması da önem taşıyor. Sadece gelir ve refah eşitsizliği de değil. Ayrıca kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddet konusuna da güçlü bir vurgu var.

Elbette bazı kaygılar da yok değil. Örneğin UNDP’nin çalıştığı program ülkelerinin başlıca sorunlarından biri, kapasite ve veri eksiği.  Bu ülkelerde ilerleme nasıl izlenecek? Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel bir unsur, diğer kalkınma öncelikleri arasında gözden kaçacak mı? Ülkeler önerilen 169 amaç arasından kendi kalkınma önceliklerine daha uygun olanlarına mı yönelecekler?

Kalkınmanın finansmanı

2015’in Temmuz ayında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da kalkınma finansmanı üzerine büyük bir konferans yapılıyor.

Buradan çıkacak bir anlaşma, SKH’lerin belirlenmesinde ve başarısında önemli bir rol oynayacak. SKH’lerin BKH’lerden farkı, yeni kalkınma gündeminin hem ulusal hem de küresel düzeyde daha zorlu politika tercihlerini gerektirecek olması.

Ancak mali desteğin sağlanıyor olması özellikle en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ’ler) için çok önemli.

“Uygulama araçları” üzerinde de dikkatli bir şekilde çalışılması gerekiyor. Ve bunlar sadece resmi kalkınma yardımları (RKY’ler) da değil.

Finansman anlamındaki taahhütler, kayıtdışı sermaye akışları ile mücadele ve uluslararası vergi meseleleri konusunda daha fazla işbirliğini içerebilecek. Ayrıca ülke içi kaynakların kalkınma için harekete geçirilmesi konusunda bir kapasite geliştirilmesi de bu bağlamda ele alınıyor.

Finansmanın da ötesinde teknoloji ve ticaret bağlamında da atılabilecek adımlar bu bağlamda ele alınabilir. Böylece kalkınma gündeminin “ne olduğu”, “nasıl uygulanacağı” sorusuna rehin kalmamış olacak.

Bir sonraki kalkınma gündeminin daha geniş ve dönüştürücü olması beklendiğinden, kalkınma finansmanının da çok kapsamlı bir biçimde ele alınması gerekiyor.

2002 yılında Meksika’nın Monterrey kentinde düzenlenen uluslararası kalkınma finansmanı konferansında altı maddelik uluslararası bir uzlaşma ortaya çıkmıştı. 2008 yılında bu konudaki ilerleme Doha’da yeniden ele alınmıştı.

İşte Addis Ababa sonuç belgesinde de, Monterrey‘den bu yana yeni ortaya çıkan veya daha fazla telaffuz edilmeye başlanan yeni güçlüklerle nasıl başa çıkılacağının muhakkak yer alması gerekiyor. (Örneğin, iklim değişikliği ve eşitsizlikler meseleleri)

SKH’lerin ister ülke içi kaynaklar, ister RKY’ler olsun, sadece kamu finansmanı yoluyla başarılamayacağı çok açık.

2015 sonrası kalkınma gündeminin başarılı olabilmesi için özel sektörden de ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulacak. Özel sektörün yatırım kararlarının 2015 sonrası gündemle uyumlu olabilmesi için teşvikler ve düzenleyici çerçeveler de gerekli olacak.

Yeni kalkınma döneminin finanse edilmesine dair planlar sadece istikrar varsayımı ile de yapılmamalı. Uluslararası toplumun krizlerin nasıl daha iyi önlenebileceği ve risklerin nasıl yönetilebileceği üzerine de düşünmesi gerekiyor. Bunlar sadece ekonomik krizler de değil. Tabii afetler, çatışmalar ya da salgın hastalıklar da bu kriz olasılıkları arasında yerini almalı.

Şu anda örneğin kamu sağlığı ya da yenilenebilir enerji gibi kritik alanlara yapılacak yatırımlar, hem riski azaltacak hem de gelecekte oluşabilecek maliyetleri en aza indirmiş olacak.

Veri Devrimi Raporu

Sürdürülebilir kalkınma için veri devrimi konusunu ele alan, bağımsız uzmanlardan oluşan istişare grubunun raporu da bu sürecin önemli çıktılarından biri.

UNDP, ülkelerin veri sistemlerini güçlendirmeleri konusunda destek vermeye hazır.

ARKA PLAN

Şu anda neredeyiz?

70 ülke hükümetlerinden oluşan “Açık Çalışma Grubu”, bir yıllık yoğun bir çalışmanın ardından, BM sisteminden ve sivil toplumdan gelen teknik bilgi ve tavsiyeleri de dikkate alarak, 2015 yılı sonunda BKH’lerin yerini alacak olan bir dizi yeni SKH önerisi oluşturdu.

Ortaya çıkan hedeflerin sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çabalarını desteklemesi umuluyor.

Öneride 17 hedef ve 169 amaç yer alıyor. Bu hedefleri aşağıda bulmanız mümkün.

İlk 16 hedefin odaklandığı öncelik alanları:

 • (Yoksulluk, sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet alanlarındaki) mevcut BKH’lerin iddiasını artırmak

İlk 16 hedef ayrıca BKH’lere şu konularda yeni boyutlar da ekliyor:

 • ekonomik sürdürülebilirlik (kapsayıcı büyüme, istihdam, altyapı, sanayileşme)
 • çevresel sürdürülebilirlik (iklim değişikliği, okyanuslar ve kara tabanlı ekosistemler, sürdürülebilir tüketim ve üretim)
 • ayrıca tüm bunları bir arada tutan bir unsur olarak da “sürdürülebilir kalkınma için barışçı ve kapsayıcı toplumlar” (yönetişim gündemi, hukukun üstünlüğü, şiddet)

17’nci hedef ise uygulama araçlarını içeriyor (finansman, ticaret, teknoloji, kapasiye geliştirme, ortaklıklar ve veri)

BM Genel Kurulu, AÇG’nin önerilerinin SKH’leri 2015 sonrası kalkınma gündemine entegre etmenin temelini oluşturacağına karar verdi.

İlgili karar 10 Eylül 2014 tarihli oturumda alındı  (A/68/L.61, sözlü düzeltme ile, resmi yayımı A/RES/68/309).

Rapora giden yol nasıl açılmıştı?

AÇG, bir yılı aşkın bir süre çalıştı. BM Sisteminin 2015 sonrası Görev Gücü de bu gruba 29 konuda bilgilendirme sundu, ayrıca üzerinde çalışılan her konuda istatistikler sağladı.

Bu yılın başlarında genel kurulda müzakereler başlamış olmakla beraber, AÇG, kendi içindeki anlaşmazlıklara rağmen bir uzlaşma içinde raporunu sundu. Elbette anlaşmazlık konularının süreç boyunca yeniden ortaya çıkması beklenebilir.

AÇG’nin çalışmasının dayandığı başlıca belgeler şunlardı:

 • BM Genel Sekreterinin ÜDP (Üst Düzey Panel) raporu – ekonomi, toplum, çevre ve yönetişimi kapsayan 12 entegre hedef
 • Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın (SKÇA) raporu – aynı boyutları içeren 10 entegre hedef
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin raporu – ÜDP ve SKÇA raporlarına çok yakın bir belge
 • BM’nin kolaylaştırıcılığındaki ‘küresel diyalog’dan çıkan rapor – 2014 sonu itibariyle 7 milyon kişiye ulaşan bir istişarenin sonuçları. Bu istişare bir yönden de ilerici ve iddialı bir kalkınma gündemi için dış savunuculuğun sağlanmasını hedefledi.
 • BM Görev Gücü’nün 2015 sonrası raporu (Haziran 2012) – Hedef çerçevesinin dört temel alanı kapsaması gerektiğini belirten bir rapor (ekonomik, sosyal, çevresel boyutlar ve yönetişim/güvenlik konuları)

AÇG’nin çalışması açısından dikkat çekici olan husus şuydu: Tüm bu yolları dikkate alan, tutarlı bir metin oluşturması ve benzer hedef ve amaç önerilerini ortaya çıkarabilmesi.

AÇG’nin SKH önerilerinin başlıca güçlü yanları neler?

Önerilen gündemde temel kalkınma güçlüklerine son derece güçlü atıflar bulunuyor.

Örneğin:

‘Kimseyi geride bırakmamak’ olgusu, çerçeve boyunca yerini muhakkak alıyor. Hedeflerin pek çoğu sıfır seviyesini ya da tam kapsayıcılığı odağına alıyor. BKH’lerin güçlü bir biçimde ele aldığı alanlarda bile iddianın seviyesi yükseliyor.

En az gelir elde eden yüzde 40’lık kesimin gelirlerinin ortalamadan daha hızlı bir şekilde artırılması taahhüdü de önerilen hedefler arasında. Sosyal güvenlik sistemleri konusunda, ya da göçmenlik işlemlerinin daha düzenli ve güvenli yapılabilmesi konusuna da atıflar var.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, bu kez başlıbaşına bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinde şiddetin, ayrımcılığın, çocuk evliliklerinin ve kadın sünnetinin her türlüsünün önlenmesi de yer alıyor.

Çevre konuları da güçlü bir şekilde öneriler içindeki yerini almış durumda. Kalkınma ve çevre konuları arasında daha güçlü bir bağ kuruluyor.Bu konu başlıkları şunlar: İklim değişikliği, deniz ve kara tabanlı ekosistemler ile sürdürülebilir tüketim ve üretim.

Ancak bunların belki de hepsinden daha dikkat çekici olanı, hükümetlerin yönetişim ve barışçı toplumlar konu başlığındaki hedefleri, kalkınma gündeminin içine dahil etmiş olması.Bunların arasında yasal aidiyet, doğum kaydı, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele gibi dönüştürücü etkisi olan konular da var.

Yönetişim ve barışçı toplumlar konusunun kalkınma gündemine eklenmesi ne anlama geliyor?

Her şeyden önce, yeni kalkınma gündeminin saptanması konusu, hükümetler öncülüğünde yürütülen bir süreç. BM Genel Sekreteri, hedeflerin BM’nin yetkisi ve çalışma alanı ile uyumlu olması konusunda özel bir çaba göstermemek konusunda özellikle ihtiyatlı davrandı.

Bununla beraber, hükümetlerin bu konu başlığını kendi istekleri ile kalkınma gündemi önerilerine eklemiş olmaları, UNDP’nin konu hakkındaki çalışmalarından edindiği tecrübe ile de uyumlu. Ülkeler seviyesinde sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çabalarının başarıya ulaşması için yönetişim başlığı üzerine de dikkatle eğilmek gerekiyor.

Esasen UNDP’nin yeni stratejik planı da, edindiğimiz yoğun saha deneyimlerine dayalı olarak, ülkeleri yönetişim, kurumsal kapasiteler, barış ve güvenlik alanlarında desteklemeyi hedefliyor.

İklim değişikliğinin de kalkınma gündemine eklenmesini nasıl karşılıyoruz?

UNFCCC yoluyla yasal olarak bağlayıcılığı bulunan bir müzakere sürecinin varlığı, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan 2015 sonrası kalkınma gündemine de iklim değişikliği konusunun eklenip eklenmeyeceği tartışmalarını da alevlendirmişti.

AÇG sürecinin başında çoğu hükümet, bu düşünceye karşı çıktı.

Ancak yeni kalkınma gündeminin politika ve eğitime dair boyutlarının da bulunması ve bu gündemin 15 yıl boyunca yürürlükte kalacak olması nedeniyle, çoğu hükümet o dönemden bu yana bu itirazlarından vazgeçti.

Bunun bir nedeni de, iklim değişikliği konusunun gündeme bir başlık olarak eklenmemesi durumunda hem sivil toplumdan hem de iş dünyasından gelmesi muhtemel tepkilerdi.

İklim değişikliği konusunun gündeme eklenmiş olması, yeni kalkınma gündeminin kredibilitesi açısından da önem taşıyor. Ayrıca UNDP’nin yeni stratejik planı ile de uyum arz ediyor.

Çünkü iklim değişikliği, kalkınma kazanımlarının hızla tersine çevrilmesini beraberinde getirebilen etkileri beraberinde getiren bir olgu.

‘Evrensel’ ne demek?

Yeni kalkınma gündeminin ‘evrenselliğinin’, hükümetlerin üzerinde anlaştığı bir unsur olması, bu gündemin en dönüştürücü özelliği olabilir.

BKH gündemi kabaca RKY ile desteklenen bir yoksullukla mücadele çabası olarak özetlenebilirken, yeni SKH gündemi tüm ülkeleri kapsayan ortak kalkınma güçlüklerine odaklanıyor: Eşitsizlikler, istihdam, nitelikli sağlık hizmetleri, mesleki beceriler vs.

Çoğu ülkeyi ilgilendiren başka kalkınma güçlükleri de yeni gündemin içinde yer alıyor: Mali istikrar, geliştirilmiş ticaret, istikrarlı bir iklim vs.

Eğer uygulama imkanı bulabilirse, evrensellik ilkesi, zamanla ülkelerin birbiri ile bağlantı kurma biçimlerini de değiştirebilir. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel farklılıkları da hızla anlamsız hale getirebilir.

Evrensellik ilkesinin tanımı bu kadar basit olmakla beraber, yanlış yorumlanma ihtimali de mevcut. Bunlardan biri, diğer ülkelere yoksulluk ya da sürdürülebilir kalkınma güçlükleri ile mücadelede yardımcı olma sözü verirken, kendi coğrafyalarındaki benzer sorunlara yeterince eğilmemek olarak özetlenebilir.

Bu nedenle evrenselliğin herkesi kapsayan bir olgu olduğunun altının sıklıkla çizilmesinde de fayda var.

Yapılması gereken diğer işler neler?

AÇG önerilerindeki açıklar neler?

Önerilen kalkınma gündeminde cinsel sağlık ya da üreme sağlığına ve haklarına dair çok az atıf var. Ayrıca Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ICPD çıktılarına göre de daha az iddialı olduğu söylenebilir.

Bu nedenle:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin güçlendirilmesi gerekiyor
 • Çoğu hedef ve amaç pratiğe uygun değil, muğlak olduklarından ve ölçülemediklerinden, fiilen uygulanmaları da mümkün değil.
 • Müzakerelerin son günlerinde, hedefler ve amaçlara dair ifadeler yumuşatıldı. Bu nedenle hedeflerin çoğu şu anda muğlak ve ayrıca sayısal hedefler de “ciddi oranda düşürülecek” benzeri daha zayıf ifadelerle değiştirildi. 

Çerçevenin güncellenmesi için bir ölçek var mı?

SKH önerileri konusundaki en önemli kaygı, ayrıca bu önerilerin potansiyel etkisini de en fazla güçleştiren olgu, önerilen gündemin çok geniş bir alanı kapsaması.

BKH’lerin eylemleri harekete geçirebilmesinin bir nedeni, sadece 8 hedef ve 21 amaca odaklanmasıydı.

SKH önerilerinin genişliğine dair endişeleri üç başlık altında toplamak mümkün:

 1. Kamu ya da özel sektör açısından kapasiteleri daha az olan ülkelerin gündemi uygulaması ve ilerlemeyi izlemesi zor olacak. BKH’leri bir izlemek zorken, şimdi BKH’ler için gerekenden çok daha fazla veriye ihtiyaç duyulacak.
 2. Onlarca önceliğin bulunması, aslında bir önceliğin bulunmaması anlamına da geliyor. Ülkeler hak tabanlı ya da dönüştürücü etkisi bulunan bazı gündem başlıklarını pas geçebilecekler. Çünkü bu kadar büyük bir gündem içinde hesap verebilirlik olgusunu devreye sokabilmek çok kolay olmayacak.
 3. Yeni kalkınma gündeminin küresel iletişimini yapmak da zor olacak.

Genel sekreter 2015 sonrası gündemine ilişkin sentez raporunu Aralık 2014’te yayımladı.

Raporda 17 hedefin yanı sıra şu 6 ana unsur yer alıyor:

1. Saygınlık: Yoksulluğu sona erdirmek ve eşitsizliklerle mücadele etmek

2. İnsanlar: Sağlıklı hayatları, bilgiyi, kadınların ve kız çocukların dahil edilmesini güvence altına almak

3. Refah: Güçlü, kapsayıcı ve dönüştürücü bir ekonomi oluşturmak

4. Gezegen: Tüm toplumlar ve çocuklarımız için ekosistemlerimizi korumak

5. Adalet: Güvenli ve barışçı toplumları, ayrıca güçlü kurumları desteklemek

6. Ortaklıklar: Sürdürülebilir kalkınma için küresel dayanışmayı kaldıraç olarak kullanmak

Bazı üye ülkeler, hedeflerin bu şekilde kümelenmesi konusunda çok istekli değiller. Özellikle de G77 ülkeleri. Bu ülkeler, AÇG önerilerinin hedefler ve amaçlardan oluşan mevcut halinin, ilgili hedefleri 2015 sonrası kalkınma gündemine entegre etme konusunda bir temel teşkil etmesi gerektiğini düşünüyor.

Genel Sekreterin raporu, 169 amacın BM sistemi tarafından yapılan teknik değerlendirmesini içeriyor. Ancak elbette üye ülkelerin ne söyleyeceği, gündemin son şeklini almasında belirleyici olacak.

Bağımsız Uzmanlar İstişare Grubu’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Veri Devrimi Raporu

Genel Sekreter, 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin veri üretimi, veri arzı ve ilerlemenin analizi için BM sisteminin ve diğer ortakların “veri devriminden” nasıl istifade edebileceği konusunda kendisine tavsiyelerde bulunacak bir Sürdürülebilir Kalkınma için Veri Devrimi Bağımsız Uzmanlar İstişare Grubu oluşturdu.

Bu istişare grubunun – Saymaya Değer bir Dünya (A World That Counts) – başlıklı raporunundaki ana mesajlar şunlar:

 • Veri, karar alma sürecinin olmazsa olmazı. Hesap verebilirliğin de hammaddesi. Kimseyi geride bırakmayan etkili sürdürülebilir kalkınma politikalarının tasarım, izleme ve değerlendirme süreçlerinde, zamanında ve yüksek nitelikli veriye ihtiyaç duyuluyor.
 • Yeni teknolojilerin bu konuda büyük bir fayda potansiyeli var: Özellikle özel sektörün gerçekleştirdiği veri devriminde bu faktör önemli bir rol oynadı. Ancak yine de verilerin geliştirilmesi konusunda başlıca görev, ülke seviyesindeki istatistik kurumlarına düşüyor.
 • Kamu politikalarının iyiliği açısından, veri devriminin kaynaklar ve kapasite güçlendirme ile desteklenmesi gerekiyor. Bunda da BM kuruluşlarının aktif rol oynaması gerekecek.

Şimdi ne olacak?

2015 sonrası kalkınma gündemi için uluslararası müzakereler

18 Aralık 2014’te Genel Kurul, 2015 sonası kalkınma gündemine ilişkin hükümetler arası müzakere sürecinin yöntemleri konusunda şu kararı aldı:

Genel Kurul,

1. Genel Sekreter’in 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin “2030’a kadar Saygınlığa Giden Yol: Yoksulluğu Sona Erdirmek, Tüm Hayatları Dönüştürmek ve Gezegeni Korumak” başlıklı sentez raporunu not eder

2. Şunlara karar verir:

 • 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin hükümetler arası müzakere süreci Genel Kurul’un usule ilişkin kuralları ve müesses uygulamaları ile uyumlu, açık, şeffaf ve kapsayıcı olacak, ayrıca 2015 sonrası kalkınma gündeminin kabulüne ilişkin BM zirvesi düzenlenmesine ilişkin Aralık 2014 tarihli kararla tutarlılık arz edecektir;
 • AÇG’nin uygulamalarına, ayrıca 2015 sonrası kalkınma gündemi zirvesi düzenlenmesine ilişkin genel kurul kararına dayalı olarak, ortak kolaylaştırıcılar, başlıca gruplar, sivil toplum, bilimsel ve bilgiye dair kurumlar, parlamentolar, yerel makamlar ve özel sektör de dahil olmak üzere ilgili paydaşların sürece dahil edilmelerini güvence altına alacak, bunların görüşlerini alacaktır;
 • Eylül 2015’te kabul edilmek üzere hazırlanacak olan sonuç belgesi şu ana unsurları içerebilecek: Deklarasyon; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Amaçları; Uygulama Araçları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklık;  ayrıca izleme ve değerlendirme;
 • Genel Kurulun 68/309 sayılı kararı ile uygun olarak, diğer girdiler de dikkate alınmak kaydıyla, AÇG’nin önerileri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2015 sonrası kalkınma gündemine entegre edilmesi için temel bir zemin teşkil edecektir;
 • 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin bir BM zirvesi düzenlenmesine dair karar ve 68/279 sayılı karar ile uygun bir biçimde, tutarlılığın desteklenmesi, sinerji yaratılması ve aynı konuda iki kez çaba gösterilmemesi amacıyla, hükümetler arası müzakereler ve Üçüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı, ayrıca diğer hükümetler arası BM süreçleri arasında etkili bir eşgüdüm sağlanması için her türlü çaba gösterilecektir
 • 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin sonuç belgesinin ilk taslağı, ortak kolaylaştırıcılar tarafından üye devletlerce sağlanan görüşler temelinde ve hükümetler arası müzakere sürecinde oluşan kapsamlı tartışmaları dikkate alarak hazırlanacak ve Mayıs 2015’e kadar hükümetler arası müzakereler için üye devletlere sunulacaktır;

Genel Kurul, aşağı yukarı şöyle bir yol haritasına da karar vermiş bulunuyor:

 • 19-21 Ocak 2015 [3 gün] – Mevcut durumun saptanması
 • 17-20 Şubat 2015 [4 gün] – Açıklama
 • 23-27 Mart 2015 [5 gün] – Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Amaçları
 • 20-24 Nisan 2015 [5 gün] – Uygulama Araçları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklık
 • 18-22 Mayıs 2015 [5 gün] – Takip ve gözden geçirme
 • 22-25 Haziran 2015 [4 gün] – Sonuç belgesi üzerinde hükümetler arası müzakereler
 • 20-24 Temmuz 2015 ve 27-31 Temmuz 2015 [10 gün] – Sonuç belgesi üzerinde hükümetler arası müzakereler

Genel kurul, uzlaşmayla varılan bir sonuç belgesine büyük önem atfediyor. Bu nedenle 2015 sonrası kalkınma gündemine dair sonuç belgesinin de tam bir uzlaşma içinde çıkması gerektiği üzerinde karara varıldı.

Zirvedeki etkileşimli diyalogların ortak teması “Dünyayı dönüştürmek: 2015 sonrası kalkınma gündemini ortaya çıkarmak” şeklinde olacak. Altı ayrı etkileşimli diyaloğun temaları da hükümetler arası müzakere süreci yoluyla saptanacak.

Genel Kurulun karar aldığı bir diğer konu da, bu yöntemlerin esnek olacağı ve gerektiğinde gözden geçirilebileceği.


Üçüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı (Addis Ababa, Etiyopya, 13-16 Temmuz 2015)

Bu konferansın hükümetlerce müzakere edilen ve üzerinde uzlaşılan bir sonuç belgesini beraberinde getirmesi umuluyor. Konferansın sonuç belgesinde 2015 sonrası kalkınma gündeminin uygulanmasına katkıda bulunacak ve buna önemli katkılar sağlayacak unsurların yer alması bekleniyor.

Konferans şu konulara odaklanacak:

 • Monterrey Uzlaşması ve Doha Deklarasyonu‘nun uygulanmasındaki ilerlemenin değerlendirilmesi ve buralarda belirtilen hedef ve amaçların yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlük ve kısıtların; ayrıca bu kısıtların aşılması için gerekli eylem ve girişimlerin değerlendirilmesi
 • Uluslararası kalkınma işbirliğinin desteklenmesi için son zamanlardaki çok taraflı çabalar bağlamındakiler de dahil olmak üzere, yeni oluşan ve gelişen güçlüklere, şunları dikkate alarak yanıt verilmesi:
  • değişmekte olan mevcut kalkınma işbirliği tablosu
  • Her türlü kalkınma finansmanı kaynağı arasındaki bağlantılar
  • Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutuna ilişkin finansman hedefleri arasındaki sinerjiler; ayrıca:
  • BM kalkınma gündeminin 2015 sonrasında da desteklenmesi ihtiyacı
  • Kalkınma finansmanı izleme sürecinin canlandırılması ve güçlendirilmesi.

Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı konusundaki Hükümetler Arası Uzmanlar Komitesi’nin raporu konferansın önemli girdilerinden biri olacak.

Bu rapor, bir yıllık bir çalışmanın ardından Ağustos 2014’te nihai halini almış ve ilgili taraflara sunulmuştu. UNDP bu komitenin çalışmalarına da katkıda bulundu.

Raporda, hükümetlerin aralarından seçim yapabilecekleri (kamu, özel sektör, ülke içi ve dışı kaynaklar için) bir dizi finansman seçeneği listeleniyor.

Rapor, tüm finansman biçimlerinin önemli ve birbirini tamamlayıcı olduğuna, ve herhangi birinin bir diğerinin yerini alamayacağına da vurgu yapılıyor.

Ancak kalkınma finansmanı için RKY’nin tek başına yeterli olamayacağı da belirtiliyor. Bu nedenle, kalkınma finansmanı için özel sektör kaynaklarının da harekete geçirilebilmesi gerekiyor.

Kısaca FfD (ya da KF) olarak anılan Kalkınma Finansmanı sürecinde başlıca altı resmi kurum rol oynuyor. UNDP de bunlardan biri. Diğerleri ise: DESA, UNCTAD, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı DESA’nın rolü koordinasyon.

UNDP’nin politika ve program destek bürosu (BPPS) da, UNDP’nin sürece katkıları üzerine çalışmak amacıyla, aralarında dış ilişkiler ve savunuculuk bürosu (BERA) ve bölge ofislerinin de yer aldığı küçük bir teknik ekip oluşturdu.

Konferansın hükümetler arası hazırlık süreci, Genel Kurul Başkanı’nın himayesinde, 17 Ekim 2014’te başlamıştı.

Bu süreçte Ocak 2015 boyunca kapsamlı bilgilendirme oturumlarının yanı sıra, sivil toplumla ve özel sektörle gayrıresmi etkileşimli oturumlar da düzenlendi. Sonuç belgesinin kaleme alınabilmesi için de Ocak, Nisan ve Haziran 2015 için ayrı oturumlar planlandı.

Kapsamlı gayriresmi oturumlar, 10 Kasım 2014’te UNDP Başkanı Helen Clark’ın açılış konuşması ile başlamıştı.

ÖNERİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

 1. Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması
 2. Açlığın sona erdirilmesi, gıda ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi
 3. Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi
 4. Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi
 6. Herkes için suyun ve hijyenin erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması
 7. Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjinin güvence altına alınması
 8. Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi
 9. Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve inovasyonun güçlendirilmesi
 10. Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması
 11. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması
 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması
 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi
 14. Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
 15. Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi
 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçı ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası
 17. Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve kalkınma için küresel ortaklığın canlandırılması

Kaynak: Suggested UNDP Senior Management Talking Points on Post-2015, 7 Ocak 2015

Reklamlar
Standart

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s